Free Stock Photo 6102 Nigatsu du tsukubai

tsukubai at Nigatsu-do temple used by temple visitors for ritual cleansing
tsukubai at Nigatsu-do temple used by temple visitors for ritual cleansing
Photo Title: Nigatsu-du tsukubai
Keywords: water, flow, religious, spiritual, ritual, cleansing, bamboo, pipes, ladles, kakei, temple, shrine, dragon, sculpture, japan, traditional, cultural, tsukubai, nigatsu-do, visitors
Filename: rutual_purification.jpg
Author: photoeverywhere

Terms of Image Use

Creative Commons License
6102 Nigatsu du tsukubai - this image by photoeverywhere is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

All images on freeimageslive.co.uk are free to use on websites, printed designs or electronic media.
You may not re-distribute these images for reuse as stock photos. all images are 24-bit high quality jpeg. By downloading the images you are accepting our full terms, conditions and privacy statement

Rate this Image

No votes yet


Image Category:

Cut/Paste Code

Attribution link

Image (Small 125x125)

Forum Code

About the Author: photoeverywhere

About Me

photographing the world

I'm a
Semi-Pro Photographer
Website
http://photoeverywhere.co.uk

View Author Profile

Exclusive Images For Registered Members

Download from a Growing Collection of 1000+ Extra images available only to Site Members

concept empty  abstract lights  desk and coffee  red brush stroke  sunset sailing and travel

Can't find what you need on FreeImages?

Try having a look on Dreamstime